بررسی عوامل مؤثر بر تداعی مفهوم هویت در معماری و شهرسازی شیراز

فاطمه پناهی، شهرزاد شهریاری، علیرضا دانش پور

چکیده

زمانی که از هویت یک شهر سخن می گوئیم منظور، یافتن پاسخی است که به پرسش در خصوص چیستی و کیستی داده می شود. هر فضایی با شدت و ضعف متفاوت، واجد هویت است به طوری که هویت نهایی فضا، برآیند هویت های عملکردی، کالبدی، محیطی، فرهنگی و معنایی آن می باشد. بنابراین با توجه به مطالعات کتابخانه ایی صورت گرفته، ضرورت رسیدگی به هویت مندی در شهر شیراز بسیار به چشم می خورد تا از عوامل از بین برنده ی هویت شهری جلوگیری گردد. این امر در پاسخ های پاسخگویان به سؤالات پرسشنامه با در نظرگرفتن جامعه آماری شهر شیراز و نیز با توجه به فرضیۀ حداکثر ناهمگنی ( p=q= 0/5)برای 384 نمونه و حجم نمونه مورد مطالعه بر اساس فرمول کوکران با ضریب اطمینان 95 می توان جستجو نمود که با توجه به تحلیل جواب ها به وسیلۀ نرم افزار0/7درصد و محاسبه آلفای کرونباخ  spss اکثرأ مدافع از بناهای شاخص و هویت دهنده در شهر بودند و از نگاه آنان بیشترین آمار در معرفی هویت شهر و تداعی هویت خویش داشته است. بنابراین با توجه به هدف این پژوهش در راستای هویتمندی در معماری شیراز به واسطۀ جستجوی عوامل مؤثر در تداعی مفاهیم هویت، به صورت جدیدی این مؤلفه ها دسته بنده شده و با پرداختن به آن ها، با نگاه نوآورانه به بحث در این خصوص پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: هویت، مفهوم هویت، معماری، شهرسازی، شیراز

 

تلفن تماس :

07136261176

09175353442

آدرس دبیرخانه:

شیراز ، چهارراه ستارخان ، خیابان شهید رادفر ، کوچه 2 ، پلاک 14

تمامی حقوق برای معمار شیراز محفوظ است .