بررسی کیفی مسیرهای پیاده از نظر ساکنین و تطبیق آن با اصول و قوانین پیاده راه سازی؛ (مطالعه موردی: شهرک گلدشت معالی آباد شیراز)

میثم حیدری، احمد خادمی، علی اسد سنگابی

چکیده

پیاده روها بخش جدایی ناپذیر شهرها هستند و باید به عنوان عنصری اساسی در طراحی شهری مردم گرا اولویت بندی شوند. با گسترده تر شدن شهر ها، بزرگراه ها جای پیاده رو ها را گرفته و موانعی جدی برای راه رفتنی امن ایجاد کرده اند. پیاده رو های با موزائیک های شکسته، عرض کم و وسایل نقلیه ای که به شکل غیرمجاز در آنها پارک کرده اند، شاهدی بر این هستند که راه رفتن توسط دیگر اشکال حمل و نقل که برای افراد و شهر سلامت کمتری را به دنبال دارد، به آرامی درحال خفه شدن می باشد. افزایش کیفیت پیاده روهای شهری نه تنها عابرین پیاده بیشتری را جذب می کند، بلکه به ایجاد فضاهای مطلوب عمومی، یعنی جایی که افراد بخواهند وقتشان را آنجا بگذرانند، نیز کمک می کند. با وجودی که شمار چنین فضاهایی رو به کاهش است اما هنوز وجود دارند. پیاده رو های سرزنده را می توان در خیلی از شهرهای برزیل و سراسر جهان، یعنی جاهایی که رهبران شهر، حمل و نقل فعال را در اولویت قرار داده اند، پیدا نمود. در این شهرها به جای گذری کوتاه و سنگفرش شده در طول خیابان های بزرگ و مملو از ماشین، تصمیم بر غنی سازی فضاهای عمومی قابل تردد با تأکید بر تعامل میان افراد گرفته شده است. بر همین اساس مطالعه موردی تحقیق شهرک گلدشت معالی آباد بوده و جهت انجام برداشت میدانی و توزیع پرسشنامه ها قسمتی از شهر به عنوان محدوده مطالعه انتخاب می شد. بدین منظور شهرک گلدشت معالی آباد واقع در منطقه 6 شهرداری شیراز به عنوان جامعه آماری انتخاب گردید. مقطع زمانی مطالعه میدانی دو ماهه اول سال 1398 مد نظر گرفته شد. جمعیت آماری تعداد 103 نمونه مطالعه به شرط داشتن ویژگی کاربری دائم از مسیر، انتخاب گردیده است. در یک پژوهش برای بررسی روایی پرسشنامه از روش روایی صوری و محتوایی استفاده شد. شهروندان با پاسخ دهی به 25 سوال پرسشنامه، ارزیابی پیاده روها را انجام دادند. هریک از سوالات پرسشنامه دارای پنج گزینه (خیلی مناسب، مناسب، متوسط، نامناسب، خیلی نامناسب) بودند. فراوانی و درصد فراوانی داده های به دست آمده از این نظرسنجی در جدول زیر آورده شده است. در نهایت به این نتیجه حاصل شد که رضایت عابرین از کیفیت پیاده روها در حد متوسط بوده و برای جلب رضایت بیشتر آنها و جذب آنها به پیاده روی بهتر است با دخالت نظر شهروندان در روند طراحی مطابق استاندارد، طرح پیاده رو به نیاز عابرین نزدیک تر شده و آنها تمایل بیشتری به استفاده از پیاده روها نشان خواهند داد. بنابراین این شیوه طراحی واقع بینانه تر و به هدف اصلی طراحی پیاده رو که استفاده و رضایت شهروندان از پیاده روهاست نزدیکتر است و ما را به خروجی مناسب تری خواهد رساند.

واژه های کلیدی: گلدشت معالی آباد، استاندارد، طراحی، ارزیابی، کیفیت پیاده روها

 

تلفن تماس :

07136261176

09175353442

آدرس دبیرخانه:

شیراز ، چهارراه ستارخان ، خیابان شهید رادفر ، کوچه 2 ، پلاک 14

تمامی حقوق برای معمار شیراز محفوظ است .