طراحی پارک شهری در راستای افزایش امنیت و کاهش جرایم اجتماعی

(مطالعه موردی:پارک انقلاب شیراز)

مهدی یگانه فرد، مهدی رخشنده رو، علی کریم زاده

چکیده

هدف از پژوهش حاضر،بررسی میزان امنیت وجرایم اجتماعی در پارک انقلاب است، وارائه راهکارهای و پیشنهادات در راستای افزایش امنیت و کاهش جرایم اجتماعی و ارائه الگوی طراحی در راستای افزایش امنیت می باشد. روش پژوهش ابتدا از طریق مطالعات اسنادی و کتابخانه ای در مورد نقش و عملکرد فضاهای شهری از جمله پارک ها مورد بررسی و عوامل تاثیر گذار در کاهش فرصت جرم و افزایش امنیت در این فضاها مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری ، تمام افرادی که به پارک مراجعه می کنند که طبق منبع سازمان فضای سبز شهرداری 1400 نفر می باشد. حجم نمونه، با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 302 نفر از افراد می باشد. در پژوهش حاضراز آزمون فرضیه، ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. پارک انقلاب شیراز، با مشکلات زیادی از جمله امنیت شهروندان در ساعات مختلف شبانه روز مواجه است ، یکی از مشکلات ، وجود فضاهای کنج وگوشه دار در پارک انقلاب است که برای رفع این مشکل به ویژه در فضای کنج وگوشه دار ،ایجاد سیستم روشنایی نیاز می باشد. عدم وجود مامور یا مسئول در پارک برای امنیت شهروندان جرم خیزی را افزایش می دهد، پیشنهاد به نصب یک کاربری نگهبانی در پارک می شود. برای رفع مشکل ایمنی شهروندان در پیاده راه سمت خیابان نادر ایجاد حفاظ مناسب برای افزایش ایمنی تردد شهروندان در پارک می باشد.

واژه­ های کلیدی: طراحی پارک شهری،افزایش امنیت،کاهش جرایم اجتماعی.

 

تلفن تماس :

07136261176

09175353442

آدرس دبیرخانه:

شیراز ، چهارراه ستارخان ، خیابان شهید رادفر ، کوچه 2 ، پلاک 14

تمامی حقوق برای معمار شیراز محفوظ است .