کالبد معماری و هویت شهری

 مهدي ده يادگاري،محمد زارع

چكيده

هویت علی رغم اینکه موضوعی عام و کلی است، مقوله‌ای کیفی است که بواسطه‌ی نیازهای انسان بر ساختار محیط تاثیر می‌گذارد.کیفیتی که نبود یا کمبود آن سبب عدم ارتباط انسان با محیط خواهد شد. در نهایت وجود آن منجر به تمایز و پیدایش یک کل می‌شود. عناصر یک شهر به مانند قطب‌های جذابیت ِ فرهنگی، تاریخی و یا اجتماعی عمل می ­کنند. بعضی از این عناصر در امتداد زمان و تحت تاثیر عوامل تاثیرگذار از چهره پیشین خود کاملاً دور شده و دارای خصوصیات کالبدی جدید شده‌اند که پیوند آنها را با تاریخ و فرهنگ از هم گسلانده است. لذا در چنین شرایطی شهر دچار بحران هویت شده و چهره جدیدی ارائه می­دهد که با مدرنیسم هم فصل مشترکی نخواهد داشت.

آنچه مسلم است این است که در تمامی تغییر و تحولات شهرسازی در طول زمان وجه مشترکی بنام زیبایی و تناسب کلی شهری وجود دارد. بنابراین می‌توان گفت اگر فضای شهری واجد هویت باشد، این هویت، خود را در قالب کالبد می‌نمایاند.

در این پژوهش با هدف شناخت ابعاد هویت شهری بوسیله الگوهای عینی و ذهنی، مکان، فضا و کالبد به تبیین مفهوم هویت شهری پرداخته می­شود. بدین منظور براساس روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و مطالعات کتابخانه‌ای معیارهای مشترک هویت مکانی و کالبد معماری شناسایی می­شود.

لذا به موجب آنچه که مطرح گردید این مقاله در آخرین گام در پی بازیابی هویت گمشده شهرهای امروز و ارائه راهکاری در جهت بهبود تعامل میان حال و گذشته برای دستیابی به شکل ایده‌آل یک شهر است.

واژه‌هاي كليدي: هویت، شهر،کالبد، هویت شهری، فرهنگ

 

تلفن تماس :

07136261176

09175353442

آدرس دبیرخانه:

شیراز ، چهارراه ستارخان ، خیابان شهید رادفر ، کوچه 2 ، پلاک 14

تمامی حقوق برای معمار شیراز محفوظ است .