ندا سلطانی

پروژه شماره 1)

مجموعه اداری مطهر 2

در ادبیات زمانه ما شاید مفهوم ” بستر یکی از تاثیر گذارترین مفاهیممنظر شاید اثر معماری بتواند تلاشی برای تعديل با تغییر موقعیت های تحمیل شده بر بستر نیز نقش آفرینی کند . موقعیت خاص پروژه حاضر در مجاورت یکی از محورهای اصلی و نقاط برخورد تاثیر گذار در شهر شیراز طراحان را به واکاوی وضع موجود بستر فرا می خواند . بررسی ای که بیش از همه جداره یکنواخت و ساختمانهای موجود در همسایگی زمین پروژه را موقعیتی تحمیلی از سوی آثار معماری بر محور با اهمیت شهری معرفی می نمود . ساختمانها هیچ تعامل و دیالوگی با محور را شکل مجموعه نداده بودند و فراتر از ، هیچ فضای شهری قابل درک و لمسی را به محور نیفزوده بودند . از این منظر مهمترین نیرو در شکل دهی به ساختار طرح تلاش در ایجاد یک فضای شهری حاصل از پس رفتگی توده در مجاورت محور اصلی می نمود . اما نه به شکل یک فضای رها شده و منفک از حاصل این نگاه عقب نشینی و شکستی تدریجی است که در مرکز بستر به بیشترین حد خود می رسد و به یک فضای شهری در مجاورت ورودی مجموعه می انجامد . فضایی که با مجموعه ای از نیروها که شاخص ترین آنان دسترسی عمودی کاملا شفاف ( آسانسور در جداره اصلی پویاتر و پر حرکت تر می گردد . حرکتی که درون و بیرون مجموعه را به هم می پیوندد و شور و حرکت انسانی را پیش روی تثبیت این پس رفتگی در ساختار طرح همزمان با نکاستن از سطح مفید پروژه در توجه به ملاحظات اقتصادی و ضوابط موجود چالش اصلی تیم طراحی بود که با تعاملی بلند مدت با مراجع مرتبط امکان یافت.

 

تلفن تماس :

07136261176

09175353442

آدرس دبیرخانه:

شیراز ، چهارراه ستارخان ، خیابان شهید رادفر ، کوچه 2 ، پلاک 14

تمامی حقوق برای معمار شیراز محفوظ است .