بررسی تأثیر مؤلفه های هویت محیط بر پایداری اجتماعی فرهنگی در فضای – عمومی پردیس دانشگاه صنعتی شیراز

بهاره رجایی، محمود گلابچی، وحید قبادیان

چکیده
هویت صرف نظر از مفاهیمی که در فلسفه، منطق و روانشناسی دارد، در چند دهۀ اخیر به محیط های انسان ساخت نیز گسترش پیدا کرده است. بررسی مفاهیم هویت، ما را به انسان، باورهایش، مکان و زمان میرساند. این مفهوم یکی از مهمترین جنبه های کیفی محیط انسان ساخت میباشد که از طریق زمینه، فعالیت و معنی قابل تعریف است. طراحی فضاهای دانشگاهی به دلیل تغییرات اجتماعی دهه های گذشته، اهمیت ویژهای یافته است تا آنجا که طراحان و نظریه پردازان طی گذشت سال ها رویکرد خود را از پیشنهاد طرح های جامع برای سایت های دانشگاهی به ایده ی دانشگاه همچون یک شهر که حاصل جامعۀ دموکراتیک بود تغییر دادند. در کشور ایران متاسفانه بر خلاف افزایش روز افزون تعداد داوطلبان دانشگاهی، توجه به ایجاد فضایی مطلوب برای دانشجویان کاهش یافته است. ذکر این نکته ضروری است که تملک ساختمانی که به هدف این کاربری ساخته نشده و کیفیت فضایی مناسب را ندارد، نمیتواند راهکار مناسبی برای حل معضل کمبود فضاهای دانشگاهی باشد. از آنجا که افراد جامعه در ارتباط با فضای دانشگاه رشد می یابند و عهده دار نقش های اجتماعی متفاوتی میشوند، و همچنین مطالعات اندک و عمدتاً غیرکاربردی در حوزه فضاهای عمومی پردیس های دانشگاهی، بررسی این فضاها از منظر پایداری اجتماعی فرهنگی به عنوان – بعدی متأخر از توسعه ی پایدار ضروری به نظر میرسد. هدف از ارائه این مقاله بررسی تأثیر مؤلفه های هویت محیط بر پایداری اجتماعی فرهنگی در فضای عمومی پردیس دانشگاه صنعتی شیراز – میباشد. بدین منظور بر اساس روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای معیارهای مشترک هویت محیطی و پایداری اجتماعی و فرهنگی در ردۀ ذهنیت و عینیت شناسایی می شوند و سپس از طریق مشاهدات میدانی و توزیع پرسشنامه بین دانشجویان پردیس دانشگاه صنعتی شیراز تأثیرات آن بر یکدیگر با استفاده از نرم افزار SPSS و روش همبستگی مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت. نتایج حاصل بیانگر آن می باشد که مؤلفه های هویت محیطی و پایداری اجتماعی فرهنگی با یکدیگر دارای رابطۀ منطقی میباشند، بدین صورت که هرچه کیفیت محیط از منظر هویت افزایش یابد،مؤلفه های پایداری اجتماعی فرهنگی نیز در سطح مطلوبتری نمود پیدا خواهند کرد.

واژه های کلیدی: هویت محیط، پایداری اجتماعی فرهنگی، فضای عمومی، پردیس، دانشگاه صنعتی شیراز

 

تلفن تماس :

07136261176

09175353442

آدرس دبیرخانه:

شیراز ، چهارراه ستارخان ، خیابان شهید رادفر ، کوچه 2 ، پلاک 14

تمامی حقوق برای معمار شیراز محفوظ است .