سومین فستیوال معمار شیراز

برگزیدگان جایزه معمار شیراز

بازسازی / داخلی / عمومی / مسکونی / ویلایی

۱. گروه اول – ساختمان های ویلایی

۲. گروه دوم – طراحی مسکونی

۳. گروه سوم – ساختمان های عمومی

۴. گروه چهارم – طراحی داخلی

۵. گروه پنجم – بازسازی

6. گروه ششم – منظر

7. گروه هفتم – مرمت

8. گروه هشتم – کانسپت