مسئولیت اجتماعی

ما در فستیوال معمار شیراز باور داریم که فهم فراگیرتری از معماری می­تواند مولد تغییر باشد. نقش ما در جریان معماری تولید امکانی است جهت تبادل ایده­ها و اتصال مردم به تجربه و دانش معماری. گوناگونی رویدادها و افکار در این دوره از فستیوال فضایی مشارکتی و دموکراتیک مهیا خواهد کرد جهت گفتگو درباره­ معماری.