مهرداد زوارمحمدی
 
مهدی (مهرداد) زواره محمدی
معمار، برنامه ریز، مدیر پروژه و مشاور فنی، مالی و مدیریتی
کارشناس ارشد معماری و شهرسازی از دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۸۱ کارشناس ارشد MBA مدیریت استراتژیک از دانشگاه تهران ۱۳۹۲
متولد ۱۳۵۵ تهران
با بیش از ۲۰ سال سابقه ی فعالیت